Bc đánh giá thực hiện DT QI.23

Bc đánh giá thực hiện DT QI.23 (23-5-2023)

Đăng bởi : admin

Bc công khai thực hiện DT QI.23

Bc công khai thực hiện DT QI.23 (23-5-2023)

Đăng bởi : admin

Công khai Quyết toán năm 2020

Công khai Quyết toán năm 2020 (26-1-2022)

Đăng bởi : admin

Công khai bổ xung ngân sách lần 6 năm 2021

Công khai bổ xung ngân sách lần 6 năm 2021 (1-10-2021)

Đăng bởi : admin

Công khai thực hiện dự toán QII năm 2021

Công khai thực hiện dự toán QII năm 2021 (10-8-2021)

Đăng bởi : admin

Công khai bổ xung dự toán lần 3 năm 2021

Công khai bổ xung dự toán lần 3 năm 2021 (24-5-2021)

Đăng bởi : admin

Công khai Quyết toán năm 2019

Công khai Quyết toán năm 2019 (27-4-2021)

Đăng bởi : admin

Công khai thực hiện dự năm 2021

Công khai thực hiện dự năm 2021 (5-3-2021)

Đăng bởi : admin

Công khai Dự toán năm 2021

Công khai Dự toán năm 2021 (25-2-2021)

Đăng bởi : admin

Công khai Quyết toán năm 2019

Công khai Quyết toán năm 2019 (7-1-2021)

Đăng bởi : admin

Công khai bổ xung ngân sách năm 2020

Công khai bổ xung ngân sách năm 2020 (29-10-2020)

Đăng bởi : admin

Công khai bổ xung dự toán năm 2020

Công khai bổ xung dự toán năm 2020 (20-4-2020)

Đăng bởi : admin

Công khai bổ sung dự toán năm 2020

Công khai bổ sung dự toán năm 2020 (25-3-2020)

Đăng bởi : admin

Công khai dự toán năm 2020

Công khai dự toán năm 2020 (30-1-2020)

Đăng bởi : admin

Công khai Quyết toán năm 2018

Công khai Quyết toán năm 2018 (29-11-2019)

Đăng bởi : admin

Công khai bổ xung dự toán năm 2019

Công khai bổ xung dự toán năm 2019 (12-2-2019)

Đăng bởi : admin