VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ HỨC CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ HỨC CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ (26-4-2017)

Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện. 

Đăng bởi : admin