Kính gửi các đơn vị cung cấp thuốc phục vụ chuyên môn

Kính gửi các đơn vị cung cấp thuốc phục vụ chuyên môn (23-10-2023)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định có nhu cầu mua một số thuốc, vật tư y tế như sau:

Đăng bởi : admin

Kính gửi các công ty cung cấp màn hình LED

Kính gửi các công ty cung cấp màn hình LED (10-11-2022)

Đăng bởi : admin

Kính gửi các đơn vị cung cấp thuốc

Kính gửi các đơn vị cung cấp thuốc (10-5-2022)

Đăng bởi : admin

Kính gửi các đơn vị cung cấp thuốc

Kính gửi các đơn vị cung cấp thuốc (10-5-2022)

Đăng bởi : admin

Kính gửi các đơn vị kỹ thuật

Kính gửi các đơn vị kỹ thuật (6-4-2022)

Đăng bởi : admin

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản (10-6-2021)

Danh sách tài sản đấu giá

Đăng bởi : admin